Reklamační podmínky

Záruční podmínky na zboží

Poskytujeme záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Naše společnost se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Délka záruky: standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, resp. do 14 dní od převzetí zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Ravanni formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 • Adresát
 • Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb / zboží (*)
 • Datum objednání (*) / datum obdržení (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele / spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele / spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.